OBCHODNÉ PODMIENKY

 

ČI. I.

Predmet Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako VOP) BM Log Service spol. s r.o. sú vydané s cieľom upresnenia práv a povinností vyplývajúcich účastníkom z prepravnej zmluvy uzavretej podľa Obchodného zákonníka v platnom znení, alebo podľa Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (Dohovor CMR) v platnom znení.

2) VOP sú neoddeliteľnou súčasťou prepravnej zmluvy a záväzným spôsobom upravujú vzťahy vzniknuté medzi odosielateľom a dopravcom pri preprave tovaru.


 

Čl. II.

Základné pojmy:

1) Názvy a definície základných a odvodených termínov používaných v cestnej doprave a preprave sa vykladajú podľa týchto Slovenských technických noriem:

STN 01 8500 Základné názvoslovie v doprave
STN 01 8521 Názvoslovie cestnej dopravy a prepravy
STN 77 0000 Názvoslovie obalovej techniky
STN 26 0002 Manipulácia s materiálom
STN 26 9004 Manipulačné jednotky


Pre medzinárodnú prepravu sa použijú základné pojmy uvedené v Dohovore CMR


Pre účely prepravnej zmluvy a VOP sa pod pojmom odosielateľ rozumie osoba uvedená v prepravnej zmluve ako odosielateľ t.j. BM Log Service spol. s r.o. vznik zmluvného vzťahu

Prepravná zmluva je uzatvorená ak:
- dopravca bez výhrad potvrdí návrh prepravnej zmluvy a odošle ho faxom odosielateľovi najneskôr v deň doručenia návrhu prepravnej zmluvy.

V prípade potvrdenia návrhu prepravnej zmluvy formou e-mailovej pošty do potvrdenia uvádza dopravca text v znení : Potvrdzujem prijatie a súhlasím so znením prepravnej zmluvy č. .Takéto potvrdenie zašle dopravca na e-mailovú adresu odosielateľa najneskôr v deň doručenia návrhu prepravnej zmluvy.

- dopravca nepotvrdí písomne návrh prepravnej zmluvy, ale telefonicky, alebo SMS správou potvrdí vykonanie prepravy a vozidlo pristaví v zmysle návrhu prepravnej zmluvy na miesto nakládky. Uvedené oznámi dopravca na telefónne číslo odosielateľa uvedené v návrhu prepravnej zmluvy alebo na SMS kontakt BM Log Service spol. s r.o. 0903 243 928 najneskôr v deň doručenia návrhu prepravnej zmluvy.

2) Ak dopravca potvrdil návrh prepravnej zmluvy, ale s písomnými výhradami, dodatkami, obmedzeniami alebo inými zmenami je tento návrh odmietnutím pôvodného návrhu a považuje sa za nový návrh prepravnej zmluvy smerujúci od dopravcu k odosielateľovi. Až bezvýhradným potvrdením nového návrhu odosielateľom dôjde k uzavretiu prepravnej zmluvy.

3) Na vznik, zmenu, zrušenie, platnosť platia ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ nejde o prepravnú zmluvu, ktorá sa riadi ustanoveniami Dohovoru CMR

4) Na vzťahy neupravené Dohovorom CMR sa uplatňujú príslušné ustanovenia slovenských právnych noriem.

 

Čl. III.

Povinnosti dopravcu pri prepravnom procese:
1) Dopravca je povinný do prepravnej zmluvy uviesť meno vodiča, tel. kontakt na vodiča a evidenčné číslo dopravného prostriedku alebo tieto údaje písomne oznámiť odosielateľovi pred začiatkom nakládky.

2) Dopravca je povinný bezodkladne po pristavení dopravného prostriedku na miesto nakládky informovať odosielateľa / správou SMS/ o začatí nakládky a o všetkých odchýlkach voči podmienkam uvedeným v prepravnej zmluve a to na SMS číslo BM Log Service spol. s r.o. v tvare :číslo prepravnej zmluvy, hviezdička, text správy.

3) Dopravca je povinný počas dopravy informovať odosielateľa o skutočnom priebehu dopravy a prípadných odchýlkach od podmienok dohodnutých v prepravnej zmluve, minimálne však po nakládke/vykládke a 1x počas prepravného procesu, formou podľa bodu 2, čl.III

4) Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa kedykoľvek odosielateľa informovať o priebehu dopravy.

5) Dopravca je povinný vybaviť dopravný prostriedok monitorovacím zariadením, alebo inými komunikačnými prostriedkami aktívnymi aj v zahraničí.

7) Odosielateľ je oprávnený dávať dopravcovi v rámci prepravnej zmluvy podrobnejšie pokyny čo do spôsobu, druhu a trasy prepravy a určenia príjemcu tovaru. Dopravca je ich povinný splniť.

8) Informácia SMS správou o prepravnom procese vždy musí obsahovať číslo prepravnej zmluvy, hviezdička a / text informácie /.

9) Dopravca sa zaväzuje, že pri medzinárodnej preprave tovaru zaznamená na mieste odoslania (nakládky) do všetkých exemplárov nákladného listu CMR údaje v zmysle čl. 26 Dohovoru CMR uvedené v prepravnej zmluve.

 

Čl. IV.

Technické podmienky:
1) Dopravca je povinný pristaviť na miesto nakládky vhodný dopravný prostriedok, s čistou ložnou plochou, s vybavením vhodným pre dohodnutý druh prepravovaného tovaru / napr. prostriedky na upevnenie nákladu atď /, podľa špecifikácie uvedenej v prepravnej zmluve

2) Ak predmetom prepravy budú nebezpečné látky, musí byť dopravný prostriedok vybavený tak, ako je to uvedené v Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí /ADR/ v platnom znení. Pri preprave skaziteľného tovaru musí dopravný prostriedok spĺňať podmienky uvedené v Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy / ATP / v platnom znení.

3) Dopravný prostriedok musí byť technicky spôsobilý na jazdu pozemných komunikáciách v zmysle Zákona o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení a vybavený v zmysle Vyhlášky o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v platnom znení

4) Ak dopravca z rôznych príčin nemôže pristaviť dohodnutý dopravný prostriedok na miesto nakládky v dohodnutom čase, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť odosielateľovi.

5) Ak počas presunu dopravného prostriedku na dohodnuté miesto nakládky dôjde k udalosti, ktorá zapríčiní nedodržanie dohodnutého termínu nakládky je dopravca povinný bezodkladne informovať odosielateľa o tejto skutočnosti a o príčinách nedodržania, pre ktoré nebolo možné dopravný prostriedok pristaviť na miesto nakládky včas.

6) Dopravcovi a prípadným tretím osobám prítomným či zúčastneným na preprave realizovanej pre odosielateľa je zakázaná akákoľvek manipulácia so zásielkami pri vykonávaní prepráv /tj. od ukončenia naloženia dopravného prostriedku až po začiatok vykládky u príjemcu/ bez predchádzajúceho súhlasu odosielateľa.

Uvedené neplatí, ak je zásielka už v takom stave, že ohrozuje zdravie, život, majetok účastníkov cestnej premávky, alebo bezprostredne hrozí škoda na zásielke. Informačná povinnosť dopravcu voči odosielateľovi nie je týmto dotknutá.

Uvedené ďalej neplatí v tom prípade, ak sa dopravný prostriedok nakladá na viacerých miestach nakládok bez toho, že by medzitým bola zásielka doručená príjemcovi. V takomto prípade je dopravcovi povolená výhradne taká manipulácia so zásielkou, ktorá sa týka racionalizácie uloženia zásielky na dopravnom prostriedku, na ktoré bola pôvodne naložená.

7) Počas poskytovania služieb podľa uzavretej zasielateľskej zmluvy Dopravca zabezpečí, že jeho zamestnanci, zástupcovia a subdodávatelia budú dodržiavať bezpečnostné pravidlá špecifikované zákazníkom. Ak Dopravca poruší tieto bezpečnostné pravidlá, bude plne zodpovedný za akúkoľvek škodu na majetku, zdraví a živote, ktorá tým vznikne Odosielateľovi, Dopravcovi alebo tretím stranám.

Odosielateľ je oprávnený započítať oproti sumám, na ktoré má dopravca nárok, výšku takých škôd, ktoré vznikli Odosielateľovi. Zápočet je možný do výšky škôd špecifikovaných v škodovom protokole alebo v osobitnej faktúre Odosielateľa, doručenej Dopravcovi. Dopravca vyslovene súhlasí s takým započítaním pohľadávok. Každý vodič kamiónu najatý Dopravcom musí pri vstupe do Odosielateľovho areálu podpísať na požiadanie vyhlásenie podľa požiadavky Odosielateľa. Podpisom takého vyhlásenia, vodič kamiónu Dopravcu potvrdzuje, že bol oboznámený s požadovanými bezpečnostnými pravidlami, porozumel im a bude ich dodržiavať.

 

Čl. V.

Ekonomické podmienky:
1) Cena za prepravu sa pri každej jednotlivej preprave stanovuje dohodou podľa zákona o cenách v platnom znení a je uvedená v prepravnej zmluve; ak cena nebola dohodnutá potom cenu obvyklú v čase uzavretia prepravnej zmluvy.

2) Dopravca bude prepravné a prípadné ostatné náklady faktúrovať odosielateľovi na adresu uvedenú v prepravnej zmluve najneskôr do 5 dní odo dňa ukončenia prepravného procesu. Daňový doklad musí obsahovať údaje v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty a obchodného zákonníka v platných zneniach a musí byť v ňom uvedené evidenčné číslo prepravy.

3) Úhradu za zrealizovanú prepravu vykoná odosielateľ na základe daňového dokladu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú nasledovné doklady:
- potvrdený originálny doklad o prevzatí zásielky príjemcom
- v prípade prepráv tovaru pod colným dohľadom potvrdenie o dodaní / TC 11 / a tranzitné colné vyhlásenie ak boli vystavené odosielateľom
- ďalšie požadované doklady uvedené v prepravnej zmluve

4) Daňový doklad je splatný v lehote uvedenej v prepravnej zmluve. Lehota splatnosti začína plynúť dňom zaevidovania daňového dokladu v účtovnej evidencii odosielateľa.

 

Čl. VI.

Podmienky v colnom konaní:
1) Dopravca zodpovedá odosielateľovi za škody ktoré vzniknú v prípade ak tovar unikne colnému dohľadu a z uvedeného dôvodu bude odosielateľ zaviazaný rozhodnutím colných orgánov zaplatiť pokutu, alebo colný dlh.

2) Dopravca je povinný prepravovaný tovar, ktorý sa nachádza pod colným dohľadom vždy dodať colnému úradu určenia, ktorý je uvedený v colných dokladoch a vyžiadať si potvrdenie o jeho dodaní podľa pokynov odosielateľa.

3) Dopravca je povinný prijať také opatrenia, aby v priebehu dopravy nedošlo k porušeniu colnej uzávery alebo odňatiu tovaru spod colného dohľadu, čo by malo za následok vznik sankčnej zodpovednosti odosielateľa, alebo vznik povinnosti zaplatiť colný dlh.

 

Čl. VII.

Ostatné podmienky:
1) Dopravca musí spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti a finančnej spoľahlivosti a mať na základe povolenia správneho orgánu platné oprávnenie podnikať v cestnej doprave.

2) Dopravca je povinný mať svoju zodpovednosť dopravcu v cestnej nákladnej preprave poistenú v súlade so zákonom o cestnej doprave v platnom znení v min. výške
- pri medzinárodnej preprave podľa článku 23 Dohovoru CMR
- pri vnútroštátnej preprave: 500 000.-Sk / vozidlá do užitočnej hmotnosti 3,5t /
- 3 000 000.-Sk / vozidlá nad užitočnú hmotnosť 3,5t /

3) Dopravca v prípade prepráv nebezpečných látok musí byť spôsobilý ich vykonávať, musí vlastniť platné osvedčenie o absolvovaní školenia o preprave látok ADR a musí mať k tomu príslušnú výbavu v dopravnom prostriedku.

4) Dopravca je povinný dodržiavať príslušné ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a vykonať opatrenia, ktoré mu tento zákon ukladá.

5) Odosielateľ je oprávnený požadovať od dopravcu dokumenty uvedené v čl. VII bod 1, 2, 3, 4 a dopravca je povinný mu ich poskytnúť.

 

Čl. VIII.

Zodpovednosť, škody, reklamácie:
1) Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky, alebo za jej poškodenie, od okamihu prevzatia zásielky k preprave až do okamihu jej vydania, ako aj za nedodržanie dodacej lehoty. Ak si u dopravcu uplatní náhradu takto vzniknutej škody oprávnená osoba / zasielateľ, odosielateľ, príjemca /, dopravca súhlasí s postúpením takejto pohľadávky tretej osobe / napr. poistnému ústavu / .

2) Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť dopravcu aj odosielateľa za porušenie zmluvných povinností sa považujú prekážky, ktoré spĺňajú všetky znaky uvedené v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka v platnom znení resp. v príslušných ustanoveniach Dohovoru CMR v platnom znení. Existenciu prekážky vylučujúcej zodpovednosť musí preukázať strana, ktorá sa prekážky dovoláva.

3) Ak dopravca preberá na prepravu poškodený, nekompletný alebo zničený tovar, musí byť pri dokladoch sprevádzajúcich tovar priložený „Zápis o škode“, alebo v prepravných dokladoch uvedená výhrada dopravcu pri nakládke voči stavu tovaru.

V opačnom prípade sa má za to, že k poškodeniu alebo strate tovaru došlo počas prepravy. Dopravca je povinný podať odosielateľovi správu o škode, ktorá na tovare hrozí, alebo ktorá na nej už vznikla, a to bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie.

Výhradu dopravca poznamená:
- vo vnútroštátnej preprave do všetkých exemplárov prepravného listu / záznamu o preprave/
- v medzinárodnej preprave do nákladného listu CMR rubrika č. 18 / v anglickej verzii rubrika č.14/; do tejto rubriky uvedie text alebo číselné označenie výhrady podľa inštrukcií IRU vydaných v Check-liste CMR/TIR

4) Ak si dopravca nesplní svoje povinnosti uvedené v prepravnej zmluve alebo vo VOP (s výnimkou čl. III bod 9, čl. V bodov 4 a 5 a čl. VI bod 1 týchto VOP) je v prípade, že odosielateľ uplatní svoj nárok, povinný uhradiť o dosielateľovi zmluvnú pokutu do výšky 20% z prepravného. Konkrétna výška zmluvnej pokuty bude stanovená odosielateľom. Nárok odosielateľa na úhradu vzniknutých nákladov a škôd, ktorý vznikol z dôvodu porušenia povinností dopravcu tým nie je dotknutý. Dopravca súhlasí s postúpením takto vzniknutých pohľadávok, alebo ich častí tretej osobe (napr. poistnému ústavu).

5) Ak si dopravca nesplní svoju povinnosť uvedenú v čl. IV v bodoch 4 a 5 a v čl. VI v bode 1 týchto VOP je v prípade, že odosielateľ uplatní svoj nárok, povinný uhradiť odosielateľovi zmluvnú pokutu do výšky 15 000.-Sk. Nárok odosielateľa na úhradu vzniknutých nákladov a škôd, ktorý vznikol z dôvodu porušenia povinností dopravcu tým nie je dotknutý. Dopravca súhlasí s postúpením takto vzniknutých pohľadávok, alebo ich častí tretej osobe / napr. poistnému ústavu /.

6) Ak si dopravca nesplní svoju povinnosť uvedenú v čl. III bod 9 týchto VOP, je v prípade, že odosielateľ uplatní svoj nárok z tohto porušenia, povinný uhradiť odosielateľovi zmluvnú pokutu do výšky sumy osobitného záujmu na dodaní uvedenej v prepravnej zmluve. Konkrétna výška zmluvnej pokuty bude stanovená odosielateľom. Nárok odosielateľa na úhradu vzniknutých nákladov a škôd, ktorý vznikol z dôvodu porušenia povinností dopravcu tým nie je dotknutý. Dopravca súhlasí s postúpením takto vzniknutých pohľadávok, alebo ich častí tretej osobe (napr. poistnému ústavu).

 

Čl. IX.

Riešenie sporov:
Prípadne spory z prepravnej zmluvy , ktoré sa nepodarí vyriešiť rokovaním medzi zmluvným stranami, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté :
- v rozhodcovskom konaní vedenom na Rozhodcovskom súde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave tromi rozhodcami vymenovanými podľa Poriadku tohto rozhodcovského súdu. Obe strany sa zaväzujú bez meškania splniť právoplatný rozhodcovský nález vydaný týmto Rozhodcovským súdom
alebo
- miestne príslušným štátnym súdom.

VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.02.2010

V Senci 01.02.2010

Cookies Details
This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, provide social media features and analyse traffic. We also provide information about how you use our website to our social media, advertising and analytics partners. These partners may combine the relevant information with other information that you have provided to them or that they have collected from you when you have used their services.